Nhiệm vụ hàng ngày

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • Hoạt động Thương Hội:

  Yêu cầu Phần thưởng
  1 tuần 1 lần 10 lần: 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh 6
  20 lần: 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh 6
  30 lần: 30 Vạn Bạc,30 Vạn Bạc Khóa, 01 Huyền Tinh 7
  40 lần: 120 Vạn Bạc,120 Vạn Bạc Khóa, 02 Huyền Tinh 8