Quà Thăng cấp:

Phần thưởng thăng cấp:

 • Huynh đệ đạt đủ cấp Yêu cầu bên dưới:
 • Cấp độ Phần thưởng
  Cấp 59 05 huyền tinh cấp 5
  20 vạn bạc khóa
  Cấp 69 05 huyền tinh cấp 6
  30 vạn bạc khóa
  Cấp 79 05 huyền tinh cấp 7
  50 vạn bạc khóa
  Cấp 89 07 huyền tinh cấp 7
  70 vạn bạc khóa
  Cấp 99 08 huyền tinh cấp 7
  100 vạn bạc khóa
  Cấp 109 03 huyền tinh cấp 8
  120 vạn bạc khóa
  Cấp 119 05 huyền tinh cấp 8
  150 vạn bạc khóa
  Cấp 129 02 huyền tinh cấp 9
  200 vạn bạc khóa