Nhiệm vu hàng ngày

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Trong Tuần
 • Nhiệm vụ 1: Năm 2021

  Nhiệm vụ Yêu cầu Phần thưởng
  Nhiệm vụ 2021 Lượt 1:
  300 Quái Hắc Thủy Quái
  Map Mê Cung Sa Mạc

  Lượt 2:
  01 Trận Tiêu Dao Cốc
  10 triệu kinh nghiệm
  01 huyền tinh cấp 7
  05 Tiền du long
  Lượt 3:
  01 Trận Bạch Hổ Đường

  Nhiệm vụ 2: Tiêu Diệt Quái Map 115

  Nhiệm vụ Yêu cầu Phần thưởng
  Nhiệm vụ
  Giết Quái 95
  Lần 1:
  500 Kỵ Binh Kim Quốc
  Map Sắc Lặc Xuyên
  20 triệu kinh nghiệm
  01 huyền tinh cấp 4
  01 huyền tinh cấp 5
  01 huyền tinh cấp 6
  05 Tiền du long
  Lần 2:
  500 Sơn Miêu
  Map Thục Cương Bí Cảnh
  20 triệu kinh nghiệm
  01 huyền tinh cấp 4
  01 huyền tinh cấp 5
  01 huyền tinh cấp 6
  05 Tiền du long
  Lần 3:
  500 Bưu Bá Khán
  Map Vũ Lăng Sơn
  20 triệu kinh nghiệm
  01 huyền tinh cấp 4
  01 huyền tinh cấp 5
  01 huyền tinh cấp 6
  05 Tiền du long