Hoạt động loạn phái:

Thời Gian Hoạt Động:

 • Vào Các Ngày: Thứ 3 và Thứ 6 Trong Tuần
 • Thi đấu Loạn phái:

  Top Phần thưởng
  Top 1 50 triệu kinh nghiệm
  02 huyền tinh cấp 8
  50v bạc thường, 50v bạc khóa, 50v đồng khóa
  Top 2 40 triệu kinh nghiệm
  01 huyền tinh cấp 8
  30v bạc thường, 30v bạc khóa, 30v đồng khóa
  Top 3 30 triệu kinh nghiệm
  03 huyền tinh cấp 7
  20v bạc thường, 20v bạc khóa, 20v đồng khóa
  Top 4 20 triệu kinh nghiệm
  01 huyền tinh cấp 7
  15v bạc thường, 15v bạc khóa, 15v đồng khóa
  Top 5-10 10 triệu kinh nghiệm
  02 huyền tinh cấp 6
  10v bạc thường, 10v bạc khóa, 10v đồng khóa