Đua top Cấp độ và Tài phú:

Alpha Test: Top Level 20/06 -26/06/2021

Top Phần thưởng
Top 1: Nhận 1000 tiền du long + 1 Viên Huyền tinh 10
Top 2: Nhận 700 tiền du long + 2 Viên Huyền tinh 9
Top 3: Nhận 500 tiền du long + 1 Viên Huyền tinh 9
Top 4-10: Nhận 300 tiền du long + 2 Viên Huyền tinh 8

Openbeta:Top Level + Tài phú 27/06 - 07/07/2021 (Chốt top 10h ngày 07/07/2021)

Top Phần thưởng
Top 1: Nhận 2000 tiền du long + 2 Viên Huyền tinh 10
Top 2: Nhận 1500 tiền du long + 1 Viên Huyền tinh 10
Top 3: Nhận 1000 tiền du long + 2 Viên Huyền tinh 9
Top 4-10: Nhận 500 tiền du long + 1 Viên Huyền tinh 9