Nhiệm vu hàng ngày

Sự kiện 02 tháng 09:Từ ngày: 02/09 - 10/09/2021

Túi chứa nguyên liệu Event:

Hướng dẫn
Túi nguyên liệu sự kiện: Nhận từ các hoạt động
 • Bạch Hổ đường: 15 túi / 1 ải
 • Tiêu dao cốc: 10 túi / 1 ải
 • Tống Kim: Top tống kim nhận túi
Lưu ý: Top Tống kim nhận được
 • Top 1: Nhận 20 túi
 • Top 2: Nhận 15 túi
 • Top 3: Nhận 10 túi
 • Top 4-10: Nhận 05 túi
Mở túi nguyên liệu ra nhận được:
 • Chất Dẫn
 • Mồi lửa
 • Kim Long Thạch Thô

Nguyên liệu Event:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
 Chất Dẫn  1
 Mồi lủa  1
 Kim Long thạch Thô  1

Ghép Kim Long Thạch Hoàn Mỹ:

Hướng dẫn
Ghép Kim Long Thạch Hoàn Mỹ
 • 1 chất dẫn
 • 1 mồi lửa
 • 1 Kim long thạch thô
 • 5000 đồng thường

Phần thưởng khi sử dụng Kim Long Thạch Hoàn Mỹ:

Hướng dẫn
Ăn túi Event: Nhận được random quà sau:
 • 1 Tiền du long tỉ lệ 20%
 • 2 Tiền du long tỉ lệ 20%
 • Huyền tinh cấp 5 tỉ lệ 20%
 • Huyền tinh cấp 6 tỉ lệ 20%
 • Huyền tinh cấp 7 tỉ lệ 15%
 • Huyền tinh cấp 8 tỉ lệ 5%
Ăn đủ túi Event nhận được Túi sự kiện"
 • Túi sự kiện 100: Nhận 1 Huyền tinh 10 + 500 tiền DL + 5 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 500: Nhận 2 Huyền tinh 10 + 1500 tiền DL + 15 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 2000: Nhận 3 Huyền tinh 10+ 2500 tiền DL + 25 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 5000: Nhận 4 Huyền tinh 10+ 3000 tiền DL + 30 hòa thị ngọc + 01 Đồng hành 5 kỹ năng
 • Túi sự kiện 10000: Nhận 10000 Tiền du long + 100 Hòa Thị Ngọc
 • Túi sự kiện 15000: Nhận 10000 Tiền du long + Nhận 2 Huyền tinh 11
 • Túi sự kiện 20000: + 01 Đồng hành 6 kỹ năng + Nhận 1 Set pét cấp 1