Nhiệm vu hàng ngày

Sự kiện 20 tháng 10:Từ ngày: 05/10 - 25/10/2021

Túi chứa nguyên liệu Event:

Hướng dẫn
Túi nguyên liệu sự kiện: Nhận từ các hoạt động
 • Bạch Hổ đường: 30 túi / 1 ải
 • Tiêu dao cốc: 20 túi / 1 ải
 • Tống Kim: Top tống kim nhận túi
Lưu ý: Top Tống kim nhận được
 • Top 1: Nhận 40 túi
 • Top 2: Nhận 30 túi
 • Top 3: Nhận 20 túi
 • Top 4-10: Nhận 10 túi
Mở túi nguyên liệu ra nhận được:
 • Hoa Hồng
 • Lá Cây
 • Bình nước

Nguyên liệu Event:

Vật phẩm Số lượng Hình ảnh
 Hoa Hồng  1
 Lá Cây  1
 Bình nước  1
 Hộp quà 20/10  1

Ghép Hộp quà 20/10:

Hướng dẫn
Ghép Hộp quà 20/10
 • 1 Hoa hồng
 • 1 lá cây
 • 1 Bình nước
 • 5000 đồng thường

Phần thưởng khi sử dụng Hộp quà 20/10:

Hướng dẫn
Ăn Hộp quà 20/10: Nhận được random quà sau:
 • 1 Tiền du long tỉ lệ 20%
 • 2 Tiền du long tỉ lệ 10%
 • Huyền tinh cấp 5 tỉ lệ 30%
 • Huyền tinh cấp 6 tỉ lệ 20%
 • Huyền tinh cấp 7 tỉ lệ 15%
 • Huyền tinh cấp 8 tỉ lệ 5%
Ăn đủ túi Event nhận được Túi sự kiện"
 • Túi sự kiện 100: Nhận 1 Huyền tinh 9 + 1000 tiền DL + 5 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 500: Nhận 1 Huyền tinh 10 + 3000 tiền DL + 15 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 2000: Nhận 2 Huyền tinh 10+ 5000 tiền DL + 25 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 5000: Nhận 3 Huyền tinh 10+ 7000 tiền DL + 30 hòa thị ngọc + Nhận 1 thú cưỡi Hổ Cát Tường

 • Túi sự kiện 10000:Nhận 1 Huyền tinh 11+ 10000 tiền DL + 40 hòa thị ngọc
 • Túi sự kiện 15000:Nhận 2 Huyền tinh 11+ 15000 tiền DL + 50 hòa thị ngọc